PL EN
Migration testing and health quality evaluation of food packaging
 
More details
Hide details
 
Rocz Panstw Zakl Hig 2002;53(1):36-44
 
ABSTRACT

STRESZCZENIE
Ustawodawstwo nakłada odpowiedzialność za wyrób na producenta, który zobowiązany jest wprowadzać do obrotu wyroby bezpieczne i dysponować dokumentacją potwierdzającą zgodność wyrobu z dopuszczalnymi limitami w zakresie migracji globalnej i specyficznej. Przepisy określają dopuszczalne limity migracji (globalnej i specyficznej), zalecane płyny modelowe oraz metody badania. Jako płyny modelowe imitujące żywność stosowane są woda destylowana, 3% kwas octowy, 10% etanol i oliwa z oliwek. Dobór płynu modelowego oraz warunki badania (czas, temperatura) zależą od rodzaju żywności, która będzie miała kontakt z opakowaniem.Zgodnie z zaleceniami badania powinny być wykonywane w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistego lub przewidywane zastosowania opakowania, z uwzględnieniem zarówno przechowywania produktu spożywczego jak i ewentualnej jego obróbki termicznej. Do badania migracji, w zależności od rodzaju wyrobu zaleca się metodę komorową, torebkową, zanurzeniową lub napełniania. Zasady doboru płynów modelowych, warunków i metod badania podany jest w Normach Europejskich EN 1186. Wyrób spełnia wymagania pod względem jakości zdrowotnej jeżeli wielkość migracji globalnej z opakowania do płynu modelowego nie przekracza dopuszczalnego limitu wynoszącego 10 mg/dm2 lub 60 mg/kg oraz gdy nie będzie przekroczony ustalony dla danej substancji limit migracji specyficznej (SML).

 

ABSTRACT
According to legislation the producer is responsible for the product. Products placed on the market must be safe and the relevant documentation confirming the conformity of the product with the accepted limits of global and specific migration must be available from the producer. The provisions concerning acceptable migration limits (global and specific), simulants and testing methods are set by the relevant regulations. Distilled water, 3% acetic acid, 10% ethanol and olive oil are used as simulants of foodstuffs. The choice of an appropriate simulant and testing conditions depends on the type of food expected to come in contact with packaging. According to provisions testing should be performed in the conditions, which possibly closely reflect actual or expected use of the packaging material, taking into account storage of the product as well as possible thermal processing. Test methods for global migration into simulants using the cell, pouch, by immerse or by article filling are recommended. The criteria used to choose an appropriate testing method are set in European Standards EN 1186. A product meets the quality criteria as set by the legislation if the global migration from the packaging into simulants does not exceed value of 10 mg/dm2 or 60 mg/kg and if the specific migration limit (SML), set for given substance is not exceeded.

eISSN:2451-2311
ISSN:0035-7715
Journals System - logo
Scroll to top